We Train artikel

Udviklingsprojekter i foranderlige organisationer

Af Nadia Rosgaard Lauritzen - bevægelseskonsulent.

We Train
  • Udviklingsprojekter i foranderlige organisationer
  • Hele organisationen med
  • Når luften går af ballonen – projektet efter ”The Honeymoon Phase”
  • Programledelse – kampen om dagsordener

Udviklingsprojekter i foranderlige organisationer

We Train er et projektsamarbejde mellem 3 erhvervsskoler, og projektet har igennem projektperioden set meget forskellig ud på de 3 skoler. Hver skole har haft særlige muligheder, strukturer og kulturer der har skulle tages højde for i den løbende udvikling af projektet, både som helhed og på den enkelte skole. Projektet har igennem hele projektperioden haft en styregruppe på tværs af de 3 skoler, i den indledende fase og første projektfase havde hver skole en lokal styregruppe, som så meget forskelligt ud på de 3 skoler. Alle de lokale styregrupper blev opløst efter et år, hvorefter de lokale indsatser i høj grad blev styret igennem skolernes eksisterende arbejdsgrupper og teams, samt af nogle udvalgte lærerambassadører.

We Train projektet har været inddelt i 6 projektfaser. Hver projektfase har haft et særligt fokus, for eksempel var første projektfase et pilotprojekt, hvor lærerne blandt andet blev inddraget i at undersøge elevernes motivation til at deltage i bevægelse i undervisningen. Første projektfase var også præget af corona nedlukning. Næste fase havde særligt fokus på grundforløb 1 og bevægelsesdidaktikker forbundet med opstart af nye grundforløbshold. Næste projektfase havde fokus på grundforløb 2 og kursusforløb for udvalgte lærere, og sådan har projektets forskellige faser fokuseret på forskellige indsatser og målgrupper. Sideløbende med projektets forskellige faser, fokus og delmål, har alle 3 skoler gennemgået store forandringer uafhængigt af projektet. Derfor har omstændighederne og vilkårene for projektet også forandret sig løbende i takt med projektets fremgang og tilbagegang.

Hele organisationen med

Selvom We Train i høj grad handler om at eleverne oplever bevægelse i løbet af skoledagen, og derfor er tæt forbundet med lærernes didaktiske undervisningsarbejde, er det vigtigt at involvere hele organisationen i projektet, på alle niveauer. Ledelse, administration, lærerkollegiet og eleverne skal alle tænkes ind i projektet, og opleve en grad af medejerskab og involvering i projektet, for at projektet for alvor kan lykkes – og forankres i organisationen. Det er vigtigt at de rigtige mennesker bliver involveret, på det ”rigtige” tidspunkt, på en meningsfuld måde. Alle 3 skoler har løbende ændret struktur og organisering af projektet på skolerne. På nogle tidspunkter i projektet er vi lykkes med at sætte et godt hold, med de rette kompetencer og den rette organisatoriske viden, andre gange er vi ikke lykkes med det. Nogle gange har andre dagsordner, andre udfordringer i organisationerne fyldt mere, og det har været nødvendigt at nedprioritere We Train projektet i forhold til andre vigtige opgaver. På grund af projektets kompleksitet, med 3 projektskoler, har projektet også været præget af asynkrone udviklingsprocesser. Der har været meget forskellige udfordringer, risikofaktorer og trusler mod projektet på de forskellige skoler, på forskellige tidspunkter i organisationernes og projektets udvikling.

”Jeg tror det er vigtigt at involvere lærerne på et tidligt tidspunkt, så de er med til at udvikle de forskellige indsatser og får en form for ejerskab. Projekter i skoleverdenen kæmper med andre vigtige dagsordner og kerneopgaven som handler om at uddanne vores elever til den virkelighed og det erhverv de skal være en del af. Derfor er det væsentligt at lærerne involveres så tidligt i projektet som muligt.” Lone, TietgenSkolen.

Projektet har været præget meget af udskiftninger, hvilket har haft betydning for projektets kontinuitet og sammenhæng. Der har været udskiftninger på alle niveauer; i ledelsen, i de lokale administratorer og projektledere, blandt lærerne og i elevgrupperne. Udskiftningerne i projektgrupperne har medført et tab af mening, som har givet udfordringer i forhold til projektets forhold mellem helhed og de enkelte dele.

”Jeg tror de største ledelsesudfordringer, har været forbundet med skift i ledelsesgruppen. Der har været mange ledere involveret i projektet, og der har været en skole hvor der har været mere end et lederskifte. Det har haft betydning for den ledelsesmæssige opbakning til projektet. Ikke fordi lederne ikke har ville prioritere projektet, men fordi man måske ikke har haft muligheden for at prioritere det, som noget af det første når man indtræder i rollen som ny leder.” Brian, Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Når luften går af ballonen – projektet efter ”The Honeymoon Phase”

Det fantastiske og forfærdelige ved projekter er at de har et klart defineret start- og sluttidspunkt, hvilket giver projekter en helt naturlig spændingskurve. Projekter er ofte spændende og interessante i før-projekt- og startfasen af projektet, og langsomt som projektet nærmer sig sin slutfase, vil energien og interessen for projektet helt naturligt flade ud. At energien, interessen og drivkraften for at realisere projektet er høj i de indledende faser af projektet, begyndende med projektbeskrivelsen og fondsansøgningerne, er medvirkende til at projektet overhovedet bliver en realitet.

”Vi har været nødt til at omstrukturere og ændre gruppen af medarbejdere der har været involveret i We Train projektet, en del gange i løbet af projektet. Det har betydet at meget viden er gået tabt, hver gang en medarbejder har forladt We Train gruppen. Det er selvfølgelig ærgerligt, men der har bare været nogle ydre omstændigheder, der har gjort at det ikke har kunnet være anderledes.” Steen, Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Programledelse – kampen om dagsordener

We Train projektet blev sat i gang som en reaktion på en evalueringsrapport af bevægelsesindsatsen på erhvervsskolerne fra 2019. Projektet havde derfor i begyndelsen en brændende platform, der handlede om at skolerne ikke levede op til kravet om 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen. På det tidspunkt var det en vigtig dagsorden at gøre en målrettet indsats for i højere grad at nå de 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen. Sidenhen er der kommet mange nye, vigtige dagsordner til; trepartsaftler, bedre rekruttering, øget gennemførsel, manglende ressourcer er bare nogle af de dagsordner We Train projektet kæmper med og mod. Erhvervsskolerne er under pres – og det har også betydning for de udviklingsprojekter der laves på erhvervsskolerne.

WeTrain_idraet-paa-havnen_2022
Bliv klogere på projekt: We Train

We Train

We Train er et samarbejde mellem tre odenseanske erhvervsskoler, hvor vi er fælles om at tænke bevægelse ind i løbet af skoledagen, så vi kan skabe en bæredygtig bevægelseskultur.

Nysgerrig på We Train? Kontakt Nadia
Nadia Rosgaard Lauritzen er bevægelseskonsulent og arbejder hver dag for at skabe spændende aktiviteter, hvor vores elever, udover at gå i skole sammen, også kan lave andre ting sammen i deres skoledag. Udover at være bevægelseskonsulent på Tietgen Business, så underviser Nadia Rosgaard Lauritzen i faget samfund og sundhed, hun arbejder med elevrådet på skolen, og hun har meget fokus på trivsel og fællesskab i det daglige på skolen.
Nadia_Rosgaard_Lauritzen_NRLA_800x800-removebg