Et fælles ansvar

Studie- og ordenregler på hhx
Daniel-Juel_Marius-Holst_Klara-Mathiesen_Emil-Dias_hhx(2)
 • Studie- og ordensregler for hhx
 • Studie- og ordensregler
 • 1. Studieregler
 • 2. Ordensregler
 • 3. Procedure for indgriben over for overtrædelse
 • 4. Sanktionering af overtrædelse
 • 5. Registrering af elevers deltagelse i undervisningen
 • 6. Oprykning til næste klassetrin
 • 7. Klager over standpunktskarakterer
 • 8. Klager over en lærer eller en undervisningssituation
 • 9. Klageprocedure

Studie- og ordensregler

På hhx gælder følgende lokale studie- og ordensregler. Reglerne er fastsat på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Studie- og ordensreglerne er fastsat efter høring af elevrådet og Pædagogisk Råd.

Studie- og ordensreglerne gælder for alle elever, selvstuderende m.fl. og skal medvirke til at opfylde uddannelsesmålene og til et godt undervisningsmiljø og god trivsel.

Alle elever og ansatte på gymnasiet er orienteret om regelsættet.

1. Studieregler

På hhx gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold:

Almindelige normer for elevernes studiemæssige forhold
a) Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i den del af undervisningen, som kræver deres fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for gymnasiets område, er under ved ekskursioner, studieture m.v.

b) Eleverne skal møde til tiden og være parate ved undervisningens start.

c) Eleverne skal deltage aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

d) Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver.

e) Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre interne prøver.

f) Eleverne må ikke foretage snyd, plagiat eller udvise lignende uretmæssig adfærd, som kan forhindre eller modvirke, at de selv eller andre elever fuldfører deres uddannelse, herunder ved at aflægge de nødvendige prøver, i overensstemmelse med uddannelsesformålene.

Særlige normer for elevernes studiemæssige forhold:
a) Gymnasiets ledelse kan efter anmodning og en konkret vurdering fritage en elev for dele af undervisningen i et eller flere fag, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene, eventuelt ved tilbud efter loven om specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller sygeundervisning. Det samme gælder for en elev, der af  andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag.

b) Gymnasiet kan i givet fald anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder i øvrige tilfælde, hvor skolen anmoder om en lægeerklæring som  dokumentation, f.eks. for sygdom. Eleven afholder selv udgiften hertil.

2. Ordensregler

Elever på hhx skal altid overholde almene normer for god orden og godt samvær. Eleverne skal bidrage til respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og gymnasiets lærere, ledere og andre ansatte.

Eleverne har pligt til umiddelbart og loyalt at efterleve de konkrete anvisninger, som gymnasiet giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på gymnasiet. Der gælder herudover følgende regler om orden og samvær:

Almindelige normer for orden og samvær på og uden for gymnasiet:
a) Eleverne skal indgå i et samvær og gensidigt samarbejde, der inkluderer alle respektfuldt, og som foregår i en atmosfære af gensidig tillid. Det gælder både i det fysiske rum og i det digitale rum, fx på de sociale medier. Det gælder tillige samvær, adfærd, arrangementer mv. der foregår uden for gymnasiet, evt. i fritiden, og som har indvirkning på undervisningsmiljøet.

b) Eleverne skal henvende sig til hinanden og til gymnasiets personale i et sprog og tone, der afspejler respekt og tolerance. Det gælder både i det fysiske rum og i det digitale rum, fx på de sociale medier.

c) Eleverne skal udvise en hensynsfuld adfærd uden støj, larm og lignende.

d) Eleverne skal rydde op efter sig selv og i øvrigt bruge skolens lokaler, faciliteter og inventar med omtanke. Eleverne skal desuden deltage i fælles oprydning.

Særlige normer for orden og samvær på og uden for gymnasiet:
a) Mobning – herunder digital mobning – tolereres ikke i nogen form. Alle elever og ansatte har et medansvar for at forebygge og reagere på mobning. Se vores antimobbestrategi.

b) Voldelig og truende adfærd tolereres ikke i nogen form. Tilskyndelse eller påvirkning til holdninger eller adfærd, der er i strid med uddannelsens formål eller gymnasiets regler, tolereres ikke.

c) Der må ikke ryges cigaretter/e-cigaretter eller bruges snus og lign. i skoletiden, herunder i forbindelse med faglige eller sociale arrangementer, udflugter mv. Dog kan rygning tillades ved særlige lejligheder, når dette på forhånd er aftalt med gymnasiets ledelse. Bestemmelsen føjer sig til og understøtter det gældende forbud mod rygning på gymnasiets matrikel, jf. Lov om røgfri miljøer (lov nr. 512 af 6. juni 2007). Desuden er salg af snus ulovligt og vil derfor blive politianmeldt.

d) Det er forbudt at indtage, besidde, sælge eller distribuere alkohol eller euforiserende stoffer i skoletiden, herunder i forbindelse med faglige eller sociale arrangementer, udflugter mv. Dog er en absolut  moderat indtagelse af alkohol tilladt ved særlige lejligheder, jf. Alkoholkodeks for hhx.

e) Enhver form for spil om penge er forbudt i skoletiden, herunder i forbindelse med faglige eller sociale arrangementer, udflugter m.v.

f) Mobiltelefoner, tablets, computere mv. anvendes i undervisningen i det omfang, det er relevant, og kun til det intenderede formål. Lærerens anvisninger skal altid følges.

g) Der er trådløst netværk på hele gymnasiet. Eleverne må ikke tilslutte egne pc’er via netkabel.

h) Det er forbudt at foretage lyd- eller billedoptagelser af gymnasiets elever eller ansatte uden disses viden og samtykke eller uden forudgående aftale. Desuden er videreformidling (deling) af lyd- eller billedoptagelser af en andens private forhold strengt forbudt. Det gælder navnlig optagelser med et indhold, der kan krænke blufærdigheden eller andres personlige integritet.

Retningslinjer i tilfælde af krænkende adfærd
På hhx accepterer vi ikke krænkende adfærd, herunder krænkelser af seksuel karakter. Gymnasiet søger gennem oplysning og dialog at forebygge (seksuelle) krænkelser eller grænseoverskridende adfærd.

Nedenstående retningslinjer beskriver, hvorledes vi opfatter og håndterer krænkende adfærd fra/mod elever eller ansatte. Krænkelser kan være verbale, digitale, psykiske og fysiske, og de kan variere i grovhed. Hvis en elev oplever at blive udsat for krænkende adfærd, skal eleven normalt – afhængig af situationen og af krænkelsens grovhed – først forsøge at løse situationen selv ved at gøre krænkeren opmærksom på,  at man oplever sig krænket. Hvis dette ikke løser situationen – eller krænkelsen har en grovere karakter – skal eleven rette henvendelse til gymnasiets personale. I praksis vil det oftest være klassens mentor,  studievejleder eller uddannelseschef, men det kan også være en anden person på gymnasiet, som eleven har tillid til. Eventuelt kan en kammerat, forælder eller elevrådsrepræsentant el. lign. bistå med at rette henvendelse.

Henvendelser om krænkende adfærd håndteres således:

 • Sager om krænkende adfærd håndteres af skolens ledelse.
 • Ledelsen undersøger sagen og afdækker problemstillingen. Afhængig af situationens alvor kan krænkeren hjemsendes, mens sagen undersøges.
 • Alle parter inddrages - herunder eventuelle vidner. Alle involverede skal opleve, at deres version af hændelsesforløbet bliver hørt og taget alvorligt.
 • Alle involverede kan benytte sig af en bisidder.
 • Ledelsen laver en handleplan, så alle parter i sagen ved, hvordan sagen håndteres og følges op.
 • Den krænkede elev tilbydes eller henvises til den relevante hjælp, fx psykologhjælp.

Krænkende adfærd kan have karakter af mobning eller chikane, og ovenstående retningslinjer skal derfor ses i sammenhæng med gymnasiets antimobbestrategi.

 

Deltagelse i ekskursioner, studierejser og lign.
Nærværende studie- og ordensregler – og skolens regler og anvisninger i øvrigt – gælder tillige i forbindelse med ekskursioner, studierejser og lign. I disse sammenhænge er eleverne ’ambassadører’ for hhx og skal derfor udvise en adfærd, der gør, at man på besøgsstedet forbinder gymnasiet og dens elever med noget positivt.

Desuden gælder følgende:
a) Eleverne rejser på eget ansvar. De deltagende lærere vil naturligvis være til rådighed under hele turen vejledning, råd og hjælp.

b) Eleverne har pligt til at deltage aktivt i programmet og til i øvrigt at indordne sig under de rammer og retningslinjer, der udstikkes af de deltagende lærere.

c) Ved privat indkvartering skal eleverne indordne under de normer, der er gældende i de familier, hvor de er gæster.

d) Alle udflugter og studieture er absolut alkoholfrie. Dog kan rejselederne tillade, at der i moderat omfang serveres vin eller øl, hvis det indgår i det fælles program, fx i forbindelse med fællesspisning, virksomheds- eller kulturelle besøg.

e) Eleverne må på studieture ikke færdes alene, og de skal være opmærksomme på, at der i andre lande og miljøer gælder andre regler og kulturelle normer, end de er vant til.

f) I forbindelse med rejser i Europa skal eleverne have Det blå EU-sygesikringskort. Kortet dækker dog ikke nødvendigvis alle udgifter, hvorfor det kan være nødvendigt at supplere med en privat rejseforsikring. Det er elevens (evt. forældres/værges) eget ansvar at undersøge disse forhold.

g) I forbindelse med rejser uden for Europa skal eleverne have en privat rejseforsikring.

h) I forbindelse med alle rejser skal eleverne have en syge- og hjemtransportforsikring. Omfanget af øvrige forsikringer (fx tyveri mv.) påhviler det eleverne selv at tage stilling til.

i) Elever der lider af en kronisk sygdom (sukkersyge, epilepsi mv.), og/eller som tager medicin, skal oplyse dette til gymnasiet.

j) Ved framelding vil allerede indbetalt deltagerbetaling ikke blive tilbagebetalt.

Overtrædelse af reglerne kan medføre hjemsendelse for egen regning.

 

3. Procedure for indgriben over for overtrædelse

Procedure for gymnasiets indgriben over for elevers overtrædelse af reglerne

Ved mindre overtrædelser af studie- og ordensreglerne, herunder ved prøver, gives eleven mundtligt eller skriftligt en pædagogisk tilrettevisning. En mundtlig tilrettevisning gives som oftest af den ansatte på gymnasiet, der håndterer situationen.

Alt efter overtrædelsens karakter inddrager vedkommende evt. gymnasiets ledelse. En skriftlig pædagogiske tilrettevisning gives kun af gymnasiets ledelse. I alvorligere tilfælde kan gymnasiet give eleven en skriftlig advarsel. En skriftlig advarsel bortfalder normalt efter et år, med mindre andet fremgår af den konkrete afgørelse i den enkelte sag. Advarsler, som er givet til en elev på grund af, at denne har begået, medvirket eller tilskyndet til snyd og lignende uretmæssig adfærd, bortfalder dog normalt ikke. Er der tale om gentagelsestilfælde, idet eleven ikke har ændret sin studieadfærd efter tidligere pædagogiske tilrettevisninger og skriftlige advarsler, kan der iværksættes mere indgribende sanktioner.

Hvis institutionen giver en elev en skriftlig advarsel, udgør det en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og det betyder, at forvaltningslovens regler finder anvendelse. Forud for en skriftlig advarsel skal der således foretages partshøring, og afgørelsen skal begrundes og indeholde en korrekt klagevejledning. Advarslen skal ligeledes indeholde en konkret beskrivelse af overtrædelsen.

En skriftlig advarsel har ikke i sig selv nogen retsvirkninger, ud over at den giver adgang til at iværksætte mere indgribende sanktioner i tilfælde af efterfølgende overtrædelser af studie- og ordensreglerne, jf. § 8, nr. 3. Der er dog ikke noget i vejen for at give mere end en advarsel i forskellige sager, før der første gang sanktioneres med en strengere sanktion

4. Sanktionering af overtrædelse

Sanktionering af overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Ved overtrædelser af gymnasiets studie- og ordensregler vil gymnasiets ledelse kunne træffe afgørelse om at iværksætte en eller flere af følgende sanktioner:

1) Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer eller aktiviteter.

2) Midlertidig udelukkelse fra undervisning i indtil 10 skoledage. Gymnasiet registrerer i givet fald elevens fravær under udelukkelsen som fravær.

3) Forbud mod at eleven i en nærmere bestemt periode medbringer og anvender nærmere bestemte private genstande eller typer af genstande, herunder mobiltelefon og lignende, under sit ophold på gymnasiet og i undervisningen, når og i den udstrækning dette er ordensmæssigt eller pædagogisk begrundet.

4) Tilbageholdelse i normalt højst et døgn af en eller flere af elevens private genstande, herunder mobiltelefon og lignende. Institutionens iværksættelse af en tilbageholdelse forudsætter, at eleven afleverer genstanden til gymnasiet. Eleven er forpligtet til umiddelbart at aflevere den eller de genstande, som gymnasiet har besluttet at tilbageholde. Hvis eleven ikke opfylder denne forpligtelse, kan gymnasiet træffe beslutning  om at iværksætte en relevant sanktion herfor. Dette fritager dog ikke eleven fra pligten til at aflevere genstanden.

5) Henvisning af eleven til at aflægge prøve i et eller flere fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, uanset om eleven bliver udtrukket til at aflægge prøve i faget eller fagene. Dette gælder navnlig ved alvorlig eller gentagen snyd eller lignende uretmæssig adfærd.

6) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis gymnasiet træffer beslutning om, at eleven på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.

7) Bortvisning fra gymnasiet eller fra en afdeling af gymnasiet og overflytning til et andet gymnasium eller en afdeling af gymnasiet med henblik på, at eleven gennemfører sin uddannelse der. Overflytning til et andet gymnasium sker efter forudgående aftale mellem den afgivende og det modtagende gymnasium. Hvis eleven har tilsagn om overflytning til et bestemt andet gymnasium, sker overflytningen dertil. Gymnasiet kan kun træffe beslutning om denne sanktion, hvis den ikke tidligere i elevens gymnasiale uddannelsesforløb er anvendt over for eleven.

8) Bortvisning (udskrivning) fra uddannelsen.
En sanktion efter punkt 2, 5, 6, 7 og 8 iværksættes normalt ikke uden forudgående skriftlig advarsel. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan også disse sanktioner dog iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel. Forud for enhver beslutning om at iværksætte en sanktion vil eleven blive givet mulighed for at tilkendegive sine synspunkter i sagen. Afhængig af overtrædelsens og sanktionens karakter vil forældre/værge til en elev under 18 år eventuelt blive informeret og hørt i sagen.

En iværksat sanktion meddeles direkte til eleven og – hvis eleven er under 18 år – eventuelt til dennes forældre/værge.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til gymnasiet, mens sagen behandles
Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan gymnasiet beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til gymnasiet midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.
Midlertidig hjemsendelse eller midlertidig begrænset adgang til gymnasiet kan iværksættes i følgende situationer:
1) Situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på gymnasiet om overholdelsen af studie- og ordensreglerne. Dette kan f.eks. være tilfældet, når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en bortvisning.

2) Situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen på gymnasiet eller af hensyn til andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen og samvær på gymnasiet.

Betingede sanktioner
Gymnasiet kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion kun iværksættes, hvis eleven overtræder reglerne på ny inden for en nærmere bestemt periode (betinget sanktion). Gymnasiet kan desuden fastsætte pædagogisk begrundede vilkår for en betinget sanktion, for eksempel:

1) Inden en nærmere frist udbedrer eleven de skadevirkninger, som overtrædelsen har medført.

2) Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde bestemte aktiviteter/handlinger, som forebygger nye overtrædelser, eller som medvirker til, at eleven og eventuelt forurettede parter bliver forligt eller forsonet.

5. Registrering af elevers deltagelse i undervisningen

Der er mødepligt til undervisningen. Dels er det et lovmæssigt krav, og dels er elevernes tilstedeværelse og aktive deltagelse en forudsætning for læring.

Gymnasiet registrerer digitalt elevens deltagelse i undervisningen, herunder elevens afleveringer af skriftlige opgaver. Registreringen sker straks ved lektionens begyndelse. Hvis eleven forlader undervisningen, før den er slut, registreres det ligeledes.

Eleven har mulighed for at afgive bemærkninger til gymnasiets registreringer, herunder oplyse hvorpå det registrerede fravær beror. Eleven har herunder mulighed for særskilt at oplyse, hvorvidt det registrerede fravær skyldes elevens opfyldelse af forpligtigelser efter lovgivningen, f.eks. varetagelse af borgerligt ombud eller deltagelse i Forsvarets Dag. Eleven har også mulighed for at oplyse, om det registrerede fraværet skyldes deltagelse i elevdemokratiske møder eller lignende.

Som en mulighed for at påvirke studieadfærden positivt og styrke deltagelsen i undervisningen, har skolen mulighed for at give en pædagogiske tilrettevisning eller en skriftlig advarsel og iværksætte en sanktion, når elevens fravær skønnes at hindre den nødvendige undervisning for at kunne gennemføre uddannelsen.

6. Oprykning til næste klassetrin

Ved skoleårets afslutning vil skolen vurdere elevernes standpunkt og udbytte af undervisningen.

Elever, der har afsluttet skoleåret med mindst 2,0 i gennemsnit, som har aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver, samt afleveret de krævede skriftlige opgaver, har krav på oprykning til næste klassetrin.

Gymnasiet kan nægte en elev oprykning til næste klassetrin, hvis elevens standpunkt ved skoleårets afslutning er under 2,0 i gennemsnit, og hvis det samtidig skønnes, at oprykning til næste klassetrin ikke er formålstjenlig med henblik på at opfylde uddannelsesmålene. Samtidig med afgørelsen om at nægte en elev oprykning kan gymnasiet på grundlag af en faglig vurdering træffe afgørelse om at lade eleven gå klassetrinnet om.

Hvis vi ikke vurderer, at det er formålstjenligt for eleven at gå klassetrinnet om, udskrives eleven fra gymnasiet. Det gælder ligeledes, hvis eleven ved at gå klassetrinnet om vil blive mere end i alt to år forsinket, eller hvis eleven allerede har gået det pågældende klassetrin om én gang.

7. Klager over standpunktskarakterer

Klager over standpunktskarakterer behandles således:
1) Eleven starter med at henvende sig til læreren, som (mundtligt eller skriftligt) giver eleven den faglige begrundelse for den afgivne karakter.

2) Hvis eleven fortsat ønsker at klage, skal det ske skriftligt og med faglige/saglige begrundelser for, at karakteren ikke er i overensstemmelse med elevens egen vurdering. Klagen afleveres til gymnasiets ledelse, som tager stilling til, om klagen skal fremmes eller afvises som åbenlyst grundløs. Fristen for at klage over en standpunktskarakter er 2 uger efter, at karakteren er meddelt.

3) Hvis klagen fremmes, beder lederen læreren om en skriftlig kommentar til klagepunkterne samt den faglige begrundelse for den afgivne karakter.

4) På baggrund af klagen og lærerens udtalelse træffer lederen afgørelse og giver begge parter besked.

8. Klager over en lærer eller en undervisningssituation

Klager over en lærer eller en undervisningssituation behandles således:
1) Eleven/eleverne starter med at henvende sig til den pågældende lærer. Vi har som gymnasium en forventning om, at både elever og lærere har en dialogorienteret tilgang til at finde løsninger på de problemer, der opstår.

2) Hvis eleven/eleverne fortsat ønsker at klage, skal det ske skriftligt og med faglige/saglige begrundelser for klagepunkterne. Klagen afleveres til gymnasiets ledelse, som tager stilling til, om klagen skal fremmes eller afvises som åbenlyst grundløs.

3) Hvis klagen fremmes, drøfter lederen sagen med læreren.

4) Lederen vil sammen med læreren og eleven/eleverne aftale passende opfølgning.

9. Klageprocedure

En elev kan klage over afgørelser, som gymnasiets ledelse træffer efter studie- og ordensreglerne. Klagefristen er normalt 10 dage efter meddelelsen af den afgørelse, der klages over.

En klage sendes til gymnasiets ledelse, som enten imødekommer eleven eller udarbejder sine bemærkninger til klagen. Eleven forelægges gymnasiets bemærkninger og afgiver evt. sine bemærkninger hertil. Gymnasiet videresender alle dokumenter i sagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som træffer afgørelse.