• Om TietgenSkolen
 • Strategiske indsatsområder og langsigtede mål
 • Uddybelse af vores strategiske indsatsområder
 • Organisationsdiagram
 • TietgenSkolen i tal
 • TietgenSkolens vedtægter

Strategiske indsatsområder og langsigtede mål

Uddannelse til og for erhvervslivet

Hos TietgenSkolen har vi siden 1954 uddannet tusindvis af handelsfolk og været en toneangivende stemme i det danske uddannelseslandskab. TietgenSkolen eksisterer for at uddanne fremtidens handelsfolk i godt købmandskab. Vores fokus er at uddanne dygtige handelsfolk, som netop kan se muligheder (i FN’s verdensmål) og derigennem være med til at skabe en mere bæredygtig verden. Handelsfolk, som træder ind i fremtiden med et etisk og fagligt kompas, til gavn for dem selv, for fællesskabet og for samfundet.

I foreningen mellem det visionære og det virkelystne vil vi på TietgenSkolen altid udfordre merkantile medarbejdere og ledere til at træffe modige beslutninger, hvor ordentlighed og respekt er i centrum.

Strategiske indsatsområder

 • Praksisfaglighed
 • Digital dannelse
 • Bæredygtighed

Langsigtede mål

 • TietgenSkolen vil have klare merkantile profiler på alle uddannelsesområder.
 • TietgenSkolen skal være blandt de bedste større merkantile skoler i Danmark, målt på elevernes resultater, trivsel og overgang til hovedforløb eller videregående uddannelse.
 • TietgenSkolen skal være kendt for tilfredse kursister, virksomheder og aftagere.
 • TietgenSkolen skal udvikle partnerskaber og netværk med erhvervslivet og være en attraktiv og aktiv samarbejdspartner for private og offentlige virksomheder og organisationer.
 • TietgenSkolen prioriterer praksisfaglighed, digital dannelse og bæredygtighed i skolens aktiviteter, udvikling og drift.
 • TietgenSkolen prioriterer ressourcer og indsatser ud fra, at skolen løser opgaver på samfundets vegne.
 • TietgenSkolen skal have en størrelse, indtjening og konsolidering, der sikrer selvstændighed og økonomiske ressourcer til fremtidig udvikling og investeringer.

Uddybelse af vores strategiske indsatsområder

Praksisfaglighed

På TietgenSkolen prioriterer vi praksisfaglighed, hvor tæt samarbejde med virksomheder sikrer relevante uddannelsesforløb. Vores elever engageres i anvendelsesorienteret pædagogik gennem bl.a. værkstedsundervisning og casebaserede læringsforløb, der spejler virkelighedsnære problematikker for at fremme forståelsen af teoriens praktiske anvendelse. Vi integrerer fagene som værktøjer til at løse erhvervsrettede problemstillinger, hvilket skærper elevernes kritiske tænkning og problemløsningsevner.

Elevaktiverende arbejdsformer og udvikling af skaberkompetencer er nøgleelementer i vores pædagogiske og didaktiske praksis. Vi stræber efter at skabe et læringsmiljø, der inspirerer til innovation og personlig udvikling, hvor eleverne opfordres til aktiv deltagelse og stillingtagen. Målet er at forberede vores elever til et dynamisk arbejdsmarked og at udstyre dem med de færdigheder, viden og kompetencer, der kræves for at trives og lykkes i deres fremtidige karrierer.

Gennem opbygningen af praksisorienterede læringsfællesskaber på alle niveauer – elever, medarbejdere og ledelse – skaber vi et stærkt, samarbejdende miljø, der understøtter udvikling og faglig fordybelse.

Vores kursusudbud på TietgenSkolen skal afspejle arbejdsmarkedets aktuelle og fremtidige kompetencebehov. Ved at analysere tendenser og forudsigelser om fremtidige kompetencekrav sikrer vi, at vores undervisning er relevant, fremadskuende og tilpasset de udfordringer og muligheder, som vores kursister vil møde i deres professionelle liv.

Digital dannelse

På TietgenSkolen vil vi ruste vores elever til at kunne trives og lykkes i det digitale samfund. Vi vil forberede eleverne til et digitaliseret arbejdsmarked, og vores kursusudbud skal svare på virksomhedernes behov for kompetenceudvikling inden for digitalisering.

Den teknologiske udvikling giver konstant nye muligheder for læring, men teknologien kan også være en hindring for læring. Med digitalisering følger derfor et behov for digital dannelse:

Vi vil omfavne og eksperimentere med nye teknologier og digitale værktøjer, men vi vil gøre det med fokus på det, vi som skole er sat i verden for: faglighed og læring. I den digitale tidsalder er der mere end nogensinde brug for et undervisningsrum, der fremmer samtale, faglige fællesskaber, refleksion og fordybelse. For at skabe sådan et undervisningsrum er der brug for at foretage begrundede til- og fravalg af digitale værktøjer.

Sprogmodeller og andre systemer, der bygger på kunstig intelligens, har holdt deres indtog i klasserummet og på arbejdspladsen. Disse værktøjer rummer både muligheder og faldgruber. Derfor er det vores opgave som skole at danne vores elever til kritisk stillingtagen og refleksion. Det vil vi gøre ved at inddrage kunstig intelligens i undervisningen og samtidig inddrage eleverne i en kritisk stillingtagen til disse teknologier. Vi vil sikre tryghed og retning for elever, kursister og medarbejdere gennem tydelige mål og retningslinjer for anvendelsen af kunstig intelligens.

I skoledriften vil vi fortsætte med at digitalisere arbejdsgange, hvor det giver mening. Derfor har vi fokus på løbende kompetenceudvikling og på at styrke et arbejdsfællesskab, hvor videndeling kan foregå ubesværet og naturligt.

Bæredygtighed

Handel åbner vores verden og knytter mennesker sammen i forpligtende relationer, lokalt og globalt. På TietgenSkolen vil vi medvirke til, at handel og værdiskabelse sker i respekt for en bæredygtig fremtid. Dannelse og uddannelse er vores kerneydelse – og dér hvor vi som skole kan gøre den største forskel for en mere bæredygtig verden. Vores elever og kursister skal opleve, at de gennem undervisning, projekter og aktiviteter erhverver sig viden og får mod til at handle bæredygtigt for virksomhederne og for samfundet.

Som UNESCO Verdensmålsskole vil vi:

 • Undervise i bæredygtighed og inddrage verdensmålene i fagene
 • Bidrage til en mere bæredygtig verden gennem netværk og partnerskaber
 • Være en bæredygtig arbejdsplads for både medarbejdere, elever og kursister.

Vi vil indtænke bæredygtighed i skolens daglige drift og træffe bæredygtige valg ift. bygninger, transport, nyanskaffelser og genbrug. Vi vil monitorere vores forbrug af el og vand og arbejde henimod at sænke vores CO2-aftryk. Vi vil involvere medarbejdere, elever og kursister i udviklingen af endnu flere bæredygtige løsninger. Vil vi foretage grønne investeringer, men dog i respekt for at vi som skole er sat i verden for levere uddannelse af høj kvalitet, og for at prioritere vores ressourcer til dette kerneformål.

Parallelt med den globale klimakrise oplever vi som samfund en stress- og trivselskrise hos både unge og voksne. Bæredygtighed handler om ansvarlighed og omtanke, både når det gælder klodens og menneskets ressourcer. Den bæredygtige skole er derfor en skole med et godt og sundt arbejds- og studiemiljø. Det ser vi som et fælles ansvar, som den enkelte medarbejder, leder og elev/kursist tager på sig i hverdagens nærmiljø: Vi vil passe på hinanden og på vores fælles omgivelser.

Organisationsdiagram

TietgenSkolen i tal

Her finder du antallet af elever på vores forskellige afdelinger og uddannelser

Årselever
Hhx 1.371
Eud/eux 363
Gymnasial supplering 16
Skolepraktik og efterfølgende skoleperioder 148
Kurser og efteruddannelse 269
Årselever 2022 i alt 2.167

 

Hoved- og nøgletal
Omsætning  199,7 mio. kr. 
Overskudsgrad 0,3 % 
Medarbejdere (årsværk) 289,5

Du kan læse vores seneste årsrapport her.

TietgenSkolens vedtægter

Vores vedtægter blev godkendt af TietgenSkolens bestyrelse den 15. december 2020.

Du kan læse dem her.