• Om TietgenSkolen
 • Fokusområder og langsigtede mål
 • Handlingsplan
 • Organisationsdiagram
 • TietgenSkolen i tal
 • TietgenSkolens vedtægter

Fokusområder og langsigtede mål

Uddannelse til og for erhvervslivet

Hos TietgenSkolen har vi siden 1954 uddannet tusindvis af handelsfolk og været en toneangivende stemme i det danske uddannelseslandskab. TietgenSkolen eksisterer for at uddanne fremtidens handelsfolk i godt købmandskab. Vores fokus er at uddanne dygtige handelsfolk, som netop kan se muligheder (i FN’s verdensmål) og derigennem være med til at skabe en mere bæredygtig verden. Handelsfolk, som træder ind i fremtiden med et etisk og fagligt kompas, til gavn for dem selv, for fællesskabet og for samfundet.

I foreningen mellem det visionære og det virkelystne vil vi på TietgenSkolen altid udfordre merkantile medarbejdere og ledere til at træffe modige beslutninger, hvor ordentlighed og respekt er i centrum.

Fokusområder

 • Uddannelser skal føre til noget
 • Nye måder at lære på – herunder digitalisering
 • Internationalt fokus

Langsigtede mål

 • TietgenSkolen vil have klare merkantile profiler på alle uddannelsesområder.
 • TietgenSkolen skal være blandt de bedste større merkantile kompetence- og uddannelsescentre i Danmark målt på tilfredsheden hos elever, studerende, kursister og aftagere.
 • TietgenSkolen skal udvikle partnerskaber og netværk med erhvervslivet og være en attraktiv og aktiv samarbejdspartner for private og offentlige virksomheder.
 • TietgenSkolen prioriterer internationalisering, digitalisering og innovation som integrerede i skolens aktiviteter.
 • TietgenSkolen vil prioritere ressourcer og indsatser ud fra, at skolen løser opgaver på samfundets vegne.
 • TietgenSkolen skal have en størrelse, indtjening og konsolidering, der sikrer selvstændighed og økonomiske ressourcer til fremtidig udvikling og investeringer.

Godkendt af TietgenSkolens bestyrelse den 15. december 2020.

 

Handlingsplan

På TietgenSkolen er vi kendetegnet ved et stærkt fællesskab i konstant bevægelse gennem vores tre dyder, som sætter retningen for vores handlinger. Vi stræber efter at være nysgerrige. Vi lytter til hinanden, er åbne over for muligheder og søger nye veje. Vi stræber efter at være ordentlige. Vi er ærlige, tager ansvar for fællesskabet og skal være til at stole på. Vi stræber efter at være modige. Vi udviser handlekraft, har gåpåmod og tager kalkuleret risiko.

Sammen vil vi skabe den mest meningsfulde organisation, hvor medarbejdere, elever og kursister er med til at forme morgendagens ledere og virksomheder. Vi vil være frontløber og inspirationskilde for merkantil dannelse verden over. Ingen skal komme til Tietgen uden at tage stilling til, hvem de er, hvad de mener er rigtigt og forkert, samt hvordan de kan bidrage til at åbne vores verden og skabe tætte, forpligtende bånd. For en bæredygtig fremtid for dem selv, fællesskabet og samfundet.

Formålet med handlingsplanen er at give indsigt i skolens centrale udfordringsfelter og de aktuelle/påtænkte tiltag.

Planen markerer centrale pejlemærker og giver samtidig et opdateret statusbillede af aktiviteterne. Handlingsplanen er et dynamisk værktøj, hvor der løbende bliver justeret, handlinger bliver opdateret, nye kommer til - vi arbejder med en levende plan, der sætter retning for skolens virke.

Basis for alle handlingsplaner er vores strategiske narrativ og love og bekendtgørelser fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Frem mod 2030 vil ungdomsårgangene falde svagt. Der forventes fortsat fokus på, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, og samtidig er der udsigt til fortsat stram økonomi med krav om årlige effektiviseringer.

Indsatsfelterne er prioriteret af bestyrelsen på TietgenSkolen. De enkelte felter kan læses herunder.

Uddannelse skal føre til noget

TietgenSkolen eksisterer for at skabe en fremtid, hvor værdien af handel afhænger af dens bidrag til en bæredygtig verden. I kampen mellem det dannede købmandskab, og det som kun har udnyttende profitmaksimering for øje, er det vores virke at skabe handelsfolk, som træder ind i fremtiden med et etisk kompas, der gør dem i stand til at kende forskel på rigtigt og forkert – for dem selv, for fællesskabet og for samfundet. Gennem mødet med TietgenSkolen, skal elever og kursister opleve, at undervisningen og projekterne giver mening, således alle erhverver sig viden og får mod til at handle for den enkelte og for samfundet.

Mål og indhold i vores uddannelser er i al væsentlighed bestemt fra centralt hold via uddannelsesbekendtgørelser mv., men vægtning, toning og valg af metode er skolens og lærernes afgørelse. Således er det afgørende, at både ledere og undervisere har ikke bare fagets mål for øje, men også det overordnede uddannelsesmål - og her er det afgørende, at vores gymnasiale uddannelser giver studiekompetencer, og at eleverne faktisk vælger at læse videre, at vores erhvervsuddannelseselever faktisk får en læreplads, og at vores kursister reelt kan bruge det, som de lærer hos os.

Det daglige virke for alle vores undervisere er præget af disse mål og afdelingernes handlingsplaner støtter op om, at 'Uddannelse-skal-føre-til-noget'.

Internationalisering

På TietgenSkolen ønsker vi at udbygge elevers og kursisters internationale kompetencer, sproglige færdigheder og interkulturelle forståelse, således at kursisters og elevers og dermed lokale samt nationale virksomheders konkurrenceevne styrkes.

Vi ønsker, at

 1. vores ledelse og medarbejdere er præget af et internationalt udsyn
 2. vores elever og kursister får undervisning med et internationalt udsyn
 3. give elever, kursister og medarbejdere mulighed for at deltage i internationale aktiviteter både hjemme og i udlandet.

Det er TietgenSkolens mål, at elever og kursister på vores uddannelser tilbydes undervisning, der

 • sætter Danmarks rolle i verden i perspektiv ved at inddrage internationale aspekter med udgangspunkt i undervisningsmål samt elevernes forudsætninger.
 • styrker de sproglige og interkulturelle kompetencer ved, i relevante fag, at inddrage udenlandske undervisningsassistenter og gæstelærere samt udenlandske elever/kursister.
 • giver oplevelser og indtryk, der fremmer lysten til at arbejde internationalt gennem bl.a. temauger, brug af e-twinning, studieture og studieophold.
 • ruster dem til og giver dem 'blod på tanden' til at prøve kræfter med uddannelse eller arbejde i udlandet.

Vores undervisere skal derfor have den nødvendige viden og et udsyn, der sikrer en undervisning med internationale perspektiver. Dette sikres bl.a. ved, i et passende omfang, at tilbyde underviserne ophold hos relevante udenlandske partnere samt deltagelse i internationale projektsamarbejder med relevant fagligt og pædagogisk indhold.

Nye måder at lære på - digitalisering

Den teknologiske udvikling forløber eksponentielt og synes ustyrlig - mulighederne ændrer medievaner - disruption siger vi undertiden!

For at fange interesse, for at kunne være ajour og bringe høj aktualitet ind i undervisningen vil vi arbejde mere med digitale medier og digitale strukturer, der understøtter større grad af elev- og kursistinvolvering og bedre dialog- og samarbejdsmuligheder.

For at støtte alle vores underviseres arbejde med dette benytter vi Canvas-LMS og vores it- og onlineafdeling støtter og hjælper lærere med at benytte de digitale redskaber.

Organisationsdiagram

TietgenSkolen i tal

Her finder du antallet af elever på vores forskellige afdelinger og uddannelser

Årselever
Hhx 1.394
Eud/eux 409
Gymnasial supplering 14
Skolepraktik og efterfølgende skoleperioder 171
Kurser og efteruddannelse 356
Årselever 2022 i alt 2.344

 

Hoved- og nøgletal
Omsætning  209,54 mio. kr. 
Overskudsgrad -2,9 % 
Medarbejdere (årsværk) 308,5

Du kan læse vores seneste årsrapport her.

TietgenSkolens vedtægter

Vores vedtægter blev godkendt af TietgenSkolens bestyrelse den 15. december 2020.

Du kan læse dem her.