Projekt Grøn omstilling

Projekt Grøn omstilling

Projektet skal opkvalificere lærerne på erhvervsskolerne og give dem viden om den grønne omstilling. Den nye viden implementeres i undervisningen i kernefagene og styrker derved elevernes kompetencer til den grønne omstilling. Projektet er bevilliget og medfinansieret af Den Europæiske Union og Region Syddanmark ”Uddannelsespuljen”.

Samlet logo for tre
Beautiful shot of wind turbines under the cloudy sky in the Eiffel region, Germany
Projekt

Grøn omstilling

Projekt Grøn omstilling skal bidrage til, at erhvervslivet kan rekruttere faglærte med kompetencer til den grønne omstilling. Den grønne værdikæde implementeres i alle undervisningsaktiviteter på lige fod med den økonomiske værdikæde. Lærerne på erhvervsuddannelser mangler kompetencer til dette, grundet den hastige udvikling i materialer, processer og produkter samt lovgivning. De har brug for viden og et bedre overblik over kompleksiteten, når beslutninger også skal baseres på vurdering af klimabelastning. Projektet indledes med kompetenceløft af lærerne, både ift. deres generelle overblik og deres fagspecifikke viden. Den nye viden implementeres i undervisningen i kernefagene og styrker derved elevernes kompetencer til den grønne omstilling.

Projektets hovedaktiviteter er:

 1. Opkvalificering af lærerne og lederne, særligt modul til lederne på afdelingerne på de enkelte skoler
 2. Udvikle undervisning til eleverne på erhvervsuddannelserne
 3. Udvikle kompetencer til den grønne omstilling hos eleverne
 • Læs mere om projektet
 • Den grønne omstilling skal bæres af faglærte
 • Eksempler på læringsområder og elementer
 • Målgruppe
 • De deltagende skolers rolle

Den grønne omstilling skal bæres af faglærte

Erhvervsskolerne er gode til at orientere sig mod erhvervslivets behov, og har altid uddannet velkvalificeret arbejdskraft med de kompetencer, erhvervslivet efterspørger – i et tæt samarbejde med samme erhvervsliv. Der har bl.a. været fokus på produkter af høj kvalitet inden for alle brancher med opmærksomhed på forretningen, den økonomiske bundlinje og værdikæde. Den grønne omstilling og det ændrede bundlinjeperspektiv kræver af erhvervsskolerne, at klimaaftrykket indgår i den fagfaglige undervisning på lige fod med øvrige kompetencer. Eleverne skal bl.a. uddannes til en hverdag, hvor dokumentation af klimaaftrykket er en afgørende kvalitets- og konkurrenceparameter.

Eksempler på læringsområder og elementer

Skolerne ønsker med nærværende projekt at gennemføre en massiv indsats, der skal give lærerne kompetencer og forståelse for den samlede klimadagsorden, og hvor deres eget fag befinder sig i den
store sammenhæng. Projektet tager udgangspunkt i den enkelte uddannelses behov for at styrke lærernes kompetencer til den grønne omstilling og omsætte dem til undervisning, hvor kernefaget er tilføjet
klima- og bæredygtighedsvinkler i videst muligt omfang.

 • Samlet overblik over den grønne omstillings aspekter og konsekvenser for virksomhederne
 • Tværfagligt kendskab til alle processer i den grønne værdikæde
 • Datahåndtering, -forståelse og -dokumentation i et grønt perspektiv
 • Et bæredygtigt mindset og didaktik

Det tekniske område
De tekniske skoler har i mange år arbejdet med optimering af energi, materialer, processer m.m. ud fra et økonomisk perspektiv, men den grønne omstilling kræver et helt anderledes mindset hos alle
faggrupper, ligesom kendskab til og afprøvning af nye materialer/råvarer kræver, at lærerne er opsøgende på viden og kompetencer. På det tekniske område er der et bredt spektrum af uddannelser, og
behovene er vidt forskellige indenfor uddannelser som automatik, gastronom, tømrer, teknisk design og maler.

Det merkantile område
Ansatte med en merkantil baggrund står ofte i en nøgleposition i forhold til indkøb, salg, logistik, spedition m.m., hvor de skal kunne forstå de grønne værdikæder og efterspørge produkter med lavest CO2
aftryk/anvende argumenterne i salgssituationen.
SOSU-området

SOSU-området
På SOSU-området er opmærksomheden rettet mod den sociale bæredygtighed, men de ansatte mener i overvejende grad ikke, at deres fag kan bidrage til den grønne omstilling. Der mangler indsigt i, hvor
stor betydning SOSU-området har i forhold til bl.a. forbrug af engangsudstyr, overforbrug af medicin, madspild o.m.a. Og så mangler der forståelse for, at omsorg er foreneligt med reduktion af ressourcer.

Målgruppe

Lederne og lærerne på erhvervsuddannelserne, opkvalificeres for at kunne udvikle elevernes kompetencer via undervisning, der gør at alle virksomheder i Danmark har ansatte der kan bidrage til den grønne omstilling.

De deltagende skolers rolle

De deltagende skoler vil implementere projektet i de uddannelser, der omfattes af projektet, og dermed bliver elever, der går på uddannelserne, deltagere i projektet. Den grønne omstilling indgår i de lokale uddannelsesplaner og bliver en del af skolernes ordinære tilbud, og en del af fortællingen om uddannelserne.
Skolerne vil udbrede implementering af den grønne omstilling til flere uddannelser, i takt med at de får frigjort ressourcer og indhenter erfaringer med projektet og gør opmærksom på den grønne omstillings (og projektets) andel i uddannelserne i relevante sammenhænge, ved Åbent Hus-dage, når vejlederne er på besøg i folkeskolens klasser for at fortælle om erhvervsuddannelserne m.m.

Alle-logoer-samlet_grøn-omstilling_2023
Projekt: Grøn omstilling

Projektets partnere

Projektet er et samarbejde med disse ni institutioner: TietgenSkolen, EUC Syd, Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, SOSU Syd, SOSU Esbjerg, IBC International Business College, Campus Vejle, Rybners og BC Syd.

TietgenSkolen er leadpartner på projektet, og varetager sammen med EUC Syd projektledelsen.

Kontakt os

Charlotte-Birkthoej_removebg-preview
Charlotte Birkshøj
Projektleder
Projekter