Bekendtgørelser og kvalitetsdokumentation

Gældende love og bekendtgørelser for alle vores uddannelser

Lovgivning1920x1200ny
Kvalitetsarbejde på TietgenSkolen

Sådan arbejder vi med kvalitet

Kvalitetsarbejde arrow

På TietgenSkolen arbejder vi med kvalitet og kvalitetssikring, så vi som uddannelsesinstitution efterlever de politisk fastsatte, nationale mål for vores uddannelser. Som uddannelsesinstitution danner og uddanner vi elever og kursister, så de både opnår relevante arbejdsmarkeds- og studierettede kompetencer samt udvikler sig som mennesker og borgere i et demokratisk samfund.

Vores strategi og procedurer for kvalitetsarbejdet kan du finde her:

Kvalitetsarbejdet TietgenSkolen

Lovgivning

TietgenSkolen hhx

Her finder du gældende love og bekendtgørelser for hhx-uddannelsen samt vores kvalitetsdokumentation.
Kvalitetsdokumentation arrow

Ifølge "Bekendtgørelse om lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v." (LBK nr 810 af 20/06/2018), skal skolen offentligøre en række forhold vedrørende undervisningen og uddannelsen, så borgerne kan vurdere kvaliteten af undervisningen.

Karakterer
Her kan du se, hvilke karakterer Tietgen Handelsgymnasiums elever har fået:

Karakterstatistik (åbner i nyt vindue)

Elevtrivsel
På Tietgen Handelsgymnasium gennemfører vi hvert år en elevtrivselsundersøgelse. Her tager eleverne blandt andet stilling til skolens faglige og sociale trivsel.

Du kan se undersøgelsen her.

Undervisningsmiljøvurdering
I denne folder kan du læse vores undervisningsmiljøvurdering (UMV). Den bygger på elevernes opfattelse af Tietgen Handelsgymnasium som uddannelsessted. Formålet med undervisningsmiljøvurderingen er at fastholde og udvikle et godt undervisningsmiljø for alle elever samt at forebygge problemer.

Du kan læse undervisningsmiljøvurderingen her (pdf).

Fravær fra undervisningen
Vi opgør løbende elevernes fravær fra undervisningen. Det samlede fraværstal for Tietgen Handelsgymnasium i 2019/20 er 7,7%.

Vi registrerer ifølge lovgivningen alle fraværstimer, herunder fravær på grund af sygdom, forsinkede busser og andet begrundet fravær.

Overgangfrekvenser
Oversigt over elevernes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse:

Elevtal - Se hvor mange elever der starter, afbryder og fuldfører samt er i gang

Gennemførelse og videreuddannelse

Selvevaluering og handlingsplan
Tietgen Handelsgymnasium arbejder med nogle særlige opmærksomhedspunkter, som er prioriteret ud fra den årlige selvevaluering, politisk fastsatte mål samt bestyrelsens prioriteringer.

Selvevaluering og opfølgningsplan 2024 (pdf)

Selvevaluering og opfølgningsplan 2023 (pdf)

Selvevaluering og opfølgningsplan 2022 (pdf).

TietgenSkolen eud & eux

Her har vi samlet de væsentligste love og bekendtgørelser om erhvervsuddannelserne og kvalitetsdokumentation på TietgenSkolen eud og eux.
Love og bekendtgørelser arrow

Lov om erhvervsuddannelser - loven er lovgrundlaget for alle erhvervsuddannelser i Danmark.

Bekendtgørelser er administrativt fastsatte udmøntninger af lovgrundlaget. Her beskrives detaljerne om afviklingen af erhvervsuddannelserne.

Uddannelsesbekendtgørelserne er den praktiske udmøntning af lov og bekendtgørelse på uddannelsesniveau. Altså hvordan ser detailuddannelser, handelsuddannelser osv. ud. Her får du mere detaljeret information om indholdet i din uddannelse.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Uddannelsesbekendtgørelse Detailhandel med specialer

Uddannelsesbekendtgørelse Eventkoordinator

Uddannelsesbekendtgørelse Handelsuddannelser med specialer

Uddannelsesbekendtgørelse Kontoruddannelser med specialer

Uddannelsesbekendtgørelse Finansuddannelsen

Se desuden undervisningsministeriets website

Kvalitetsdokumentation arrow

Ifølge "bekendtgørelse om lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v." (LBK nr 810 af 20/06/2018), skal vi som uddannelsesinstitution offentliggøre en række forhold vedrørende undervisningen og uddannelsen, så borgerne kan vurdere kvaliteten af undervisningen - en kvalitetsdokumentation. Vi har inddelt vores kvalitetsdokumentation om TietgenSkolen eud & eux i grundforløb og hovedforløb.

På TietgenSkolen eud & eux har vi et klart mål om at sikre åbenhed og gennemsigtighed i vores bestræbelser på sikre de bedste betingelser for trivsel og læring. Vi er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, hvor vi skal sikre uddannelser af høj kvalitet for vores elever, virksomheder, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.

Vi har her samlet et overblik over vores systematiske arbejde med sikring og udvikling af kvalitet, der ligeledes efterlever de bekendtgørelsesmæssige krav. Vi har inddelt vores kvalitetsdokumentation på TietgenSkolen eud & eux i grundforløb og hovedforløb.

Grundforløb

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan (LUP) består af en beskrivelse af undervisningen, der omfatter tre overordnede forhold, som er centrale for kvaliteten af undervisningen på TietgenSkolen eud & eux:

  1. Mål for undervisningen
  2. Indhold i undervisningen
  3. Evaluering og bedømmelse

Selvevaluering, opfølgnings- og handlingsplan

Dataindsamling er en væsentlig del af selvevalueringen og arbejdet med særlige indsatser. Her finder du:

TietgenSkolen eud & eux arbejder med særlige indsatser, som er prioriteret ud fra den årlige selvevaluering, politisk fastsatte mål samt bestyrelsens og ledelsens prioriteringer.

Se hvordan vi arbejder strategisk med trivselsarbejdet i denne video.

Se vores procedurer for at sikre øget gennemførelse og for at arbejde systematisk med en vurdering af elevers behov for støtte og vejledning (pfd)

Fælles pædagogisk didaktisk grundlag

På TietgenSkolen eud & eux funderer vi skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag (FPDG) på de tre dyder: Mod, nysgerrighed og ordentlighed. Dyderne er en del af det strategiske narrativ og fokus på bæredygtighed er fælles for hele Tietgen. Læs mere om vores brug af verdensmålene og fokus på bæredygtighed her.

Se vores fælles pædagogisk didaktisk grundlag (FPDG) her (pdf).

Se vores didaktiske undervisningsredskab 'PL-hjulet' her (pdf)

Se vores arbejde med feedback her (pdf)

 

Hovedforløb

Den lokale undervisningsplan (LUP) er skolens fundament for den daglige undervisning. Her beskrives de gældende rammer samt udmøntningen af skolens kernevirke.

Lokal undervisningsplan for hovedforløb (LUP) 2020-21

Nøgletal
Her finder du skolens data for blandt fuldførelsesprocent, elevtal og frafald

Elevtal - Se hvor mange elever der starter, afbryder og fuldfører samt er i gang.

Frafalds - og overgangsstatistik

VTU - Resumerapport (pdf)

VTU Rapporten viser besvarelser, som er indsamlet i perioden 01.01.23 til og med 31.12.23
Det samlede antal afsluttede besvarelser er: 53. CØSA: 15, 1912, 1932, 1952.

I kolonnen længst til højre er der udregnet en score, som gør det nemt at se, hvordan spørgsmålene
vurderes af svarpersonerne. Bedst mulige score er 100, og dårligst mulige score er 0:

  • Den dårligste svarmulighed, ”1”, har fået værdien 0.
  • Svarmulighed ”2”, har fået værdien 11, svarmulighed ”3” – værdien 22, etc.
  • Den bedste svarmulighed, ”10”, har fået værdien 100

Herefter har vi udregnet gennemsnit af alle svar. Det er det, vi kalder score. Svarmuligheden ”ved ikke”
indgår ikke i beregningerne er score.
I den samme kolonne finder du også Smileys, som er en illustration af scoren.

  • Hvis scoren er mellem 100 og 75, viser vi en glad Smiley
  • Hvis scoren er mellem 74 og 50, viser vi en neutral Smiley
  • Hvis scoren er 49 eller lavere, viser vi en sur Smiley

Lokal uddannelsesplan 2022-23 for grundforløbet og hovedforløbet

Grundforløb 1 - eud/eux (åbner pdf-fil)

Grundforløb 2 - eud/eux (åbner pdf-fil)

Studiekompetenceåret (åbner pdf-fil)

Hovedforløbet (åbner pdf-fil)

 

Strategiske indsatser på skolen

Se hvordan vi arbejder strategisk med trivselsarbejdet i denne video

Se vores procedurer for at sikre øget gennemførelse og for at arbejde systematisk med en vurdering af elevers behov for støtte og vejledning (åbner pfd)

 

Studie- og ordensregler på eud og eux business

Vores mål er at skabe de bedste mulige rammer for læring gennem faglig udfordring og godt studiemiljø både på elever på grundforløbet og eleverne ude i lære i virksomhederne. Derfor har vi lavet en række studie- og ordensregler.

Se studieregler for grundforløbet

Se studieregler for hovedforløbet

TietgenSkolen Kurser

Her har vi samlet vores udbudsgodkendelser, evalueringer og gennemførelsesprocenter.
Udbudspolitik- og godkendelser arrow

Undervisningsministeriet stiller krav om, at alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, udarbejder en udbudspolitik.

Download TietgenSkolens udbudspolitik 2019 (pdf)

Udbudsgodkendelser

TietgenSkolen kurser er godkendt til at udbyde ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU) jvf. kompetencebeskrivelser (FKB'r) i region Syddanmark. Markedsføringen af udbuddet er beskrevet i vores udbudspolitik. I den enkelte FKB fremgår, hvilke arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår.
Download FKB'er i PDF-format:

2250 Ledelse

2256 Handel og logistik

2265 Detailhandel

2268 IKT-administration

2270 Obligatorisk fælleskatalog

2275 Administration

2285 Administrative funktioner i HR

2769 Individuel kompetencevurdering i AMU

2878 Offentlig forvaltning og sagsbehandling

2880 Viden og forretningsforståelse

Udlægningsaftaler arrow

TietgenSkolen Kurser har udlagt AMU-undervisning til følgende, godkendte AMU-udbydere:

AMU-Fyn

1. halvår 2024:

40752 – Anvendelse af etb til adm. opgaver

40755 – Effektiv anvendelse af tekstbehandling

45782 – Integration af data mellem adm. it-systemer

47216 – Tastaturbehandling ved brug af 10-fingersystem

49327 – Anvendelse af database i jobbet

 

2. halvår 2023:

40752 Anvendelse af etb til adm. opgaver

40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling

45782 Integration af data mellem adm. it-systemer

47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem

49327 Anvendelse af database i jobbet

 

1. halvår 2023:

40752 Anvendelse af etb til adm. opgaver

40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling

45782 Integration af data mellem adm. it-systemer

47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem

47214 Håndtering og strukturering af længere tekster

49327 Anvendelse af database i jobbet

49825 Oprette og anvende regneark

49826 Anvende regneark til beregninger og præsentation

49823 Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation (periode: 13.04.23-16.05.23)

 

2. halvår 2022:

40752 Anvendelse af etb til adm. opgaver

40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling

45782 Integration af data mellem adm. it-systemer

47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem

47214 Håndtering og strukturering af længere tekster

49327 Anvendelse af database i jobbet

49825 Oprette og anvende regneark

49826 Anvende regneark til beregninger og præsentation

 

1. halvår 2022:

40752 Anvendelse af etb til adm. opgaver

40755 Effektiv anvendelse af tekstbehandling

45782 Integration af data mellem adm. it-systemer

47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem

47214 Håndtering og strukturering af længere tekster

49327 Anvendelse af database i jobbet

49627 GDPR og it-sikkerhed

49755 Datahåndtering for administrative medarbejdere

 

AMU-Syd

1. halvår 2022:

47297 Kommunikation og feedback i adm. arbejde

47296 Kundeservice i adm. funktioner

 

Business College Syd

1. halvår 2024:

40381 Afdækning af kompetencebehov ved rekruttering

40408 Formidling af information om personalejura

 

1. halvår 2023:

40408 Formidling af information om personalejura

 

IBC

1. halvår 2024:

49969 Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden

2. halvår 2023:

49969 Produkt- og kundevejledning i handelsvirksomheden

 

Kold College

2. halvår 2022:

49733 Situationsbestemt ledelse

49734 Forandringsledelse

49728 Ledelse og det personlige lederskab

49729 Kommunikation som ledelsesværktøj

49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler

49730 Mødeledelse

 

Vejen Business College

1. halvår 2024:

44853 - Kommunikation og konflikthåndtering - service

 

2. halvår 2023:

46472 Personligt salg – kundens behov og løsninger

 

2. halvår 2022:

49579 Offentlig dialog og samarbejde

 

1. halvår 2022:

49579 Offentlig dialog og samarbejde

 

HANSENBERG

1. halvår 2024:
46497 - Målrettet mersalg i turist- og rejsebranchen

Udliciteringsaftaler arrow

TietgenSkolen Kurser har p.t. ikke indgået udliciteringsaftaler.

AMU-kvalitetsdata arrow

Uddannelsesinstitutionerne foretager evalueringer af AMU-uddannelser (ArbejdsMarkedsUddannelser) på Undervisningsministeriets hjemmeside www.amukvalitet.dk.

Der er indlagt nogle regler for fremvisning af resultater. Reglerne er, at der kun kan ses resultater for måling af deltagertilfredshed, når minimum 25 deltagere har svaret. Det sker for at sikre anonymiteten i undersøgelserne og for, at resultaterne ikke præges for meget af enkeltpersoners holdninger.

Resultaterne frem til den 31.12.2023 finder du herunder med links til den tidligere platform viskvalitet.dk. Efter den 01.01.2024 kan skolernes deltagerevalueringer hentes direkte på amukvalitet.dk, hvor du kan læse meget mere om AMU-uddannelserne og evalueringsprincipperne.

Prøveresultater på arbejdmarkedsuddannelserne (AMU)
Se tal for prøveresultater ved AMU-kurser HER. Det er blandt andet muligt at se tal for kursusdeltagere fordelt på prøveresultater og institutioner.

 

Deltagerevalueringer

2023

Kalenderåret 2023

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

4. kvartal 2023

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

3. kvartal 2023

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

2. kvartal 2023

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

1. kvartal 2023

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

2022

Kalenderåret 2022

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

4. kvartal 2022

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

3. kvartal 2022

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

2. kvartal 2022

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

1. kvartal 2022

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

2021

Kalenderåret 2021

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

4. kvartal 2021

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

3. kvartal 2021

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

2. kvartal 2021

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

1. kvartal 2021

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

2020

Kalenderåret 2020

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

4. kvartal 2020

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

3. kvartal 2020

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

2. kvartal 2020

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

1. kvartal 2020

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

2019

Kalenderåret 2019

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

4. kvartal 2019

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

3. kvartal 2019

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

2. kvartal 2019

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

1. kvartal 2019

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

2018

Kalenderåret 2018

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

4. kvartal 2018

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

3. kvartal 2018

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

2. kvartal 2018

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

1. kvartal 2018

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

2017

Kalenderåret 2017

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

4. kvartal 2017

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

3. kvartal 2017

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

2. kvartal 2017

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

1. kvartal 2017

Fordelt på spørgsmål
Fordelt på uddannelsesområder
Fordelt på fag

 

Beståelses- & gennemførelsesprocenter

Offentliggørelse af beståelses- & gennemførelsesprocenter sker i henhold til "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser m.v.". For Arbejdsmarkedsuddannelser gælder, at uddannelsesinstitutionen skal offentliggøre:

beståelsesprocenter = andelen i % af deltagere, der gennemfører AMU-uddannelser eller enkeltfag med uddannelsesbevis eller bedømmelser af typen "bestået".
gennemførelsesprocenter = antal gennemførte deltagere (uanset om de har fået bevis eller ej og uanset om de har fået bedømmelsen "bestået" eller "ikke bestået") i forhold til det samlede antal påbegyndte deltagere.

2021

1. kvartal 2021

2020

Kalenderåret 2020
4. kvartal 2020
3. kvartal 2020
2. kvartal 2020
1. kvartal 2020

2019

Kalenderåret 2019
4. kvartal 2019
3. kvartal 2019
2. kvartal 2019
1. kvartal 2019

2018

Kalenderåret 2018
4. kvartal 2018
3. kvartal 2018
2. kvartal 2018
1. kvartal 2018

2017

Kalenderåret 2017
4. kvartal 2017
3. kvartal 2017
2. kvartal 2017
1. kvartal 2017